உளவியல் சந்தேகங்கள்

உளவியலில் உங்களுக்கு உள்ள சந்தேகங்களை/பிரச்சனைகளை bo2878@gmail.com என்ற இ-மெயில் முகவரிக்கு அனுப்பி கேட்கலாம். உங்களின் கேள்வி உளவியல் சார்ந்து எதைப்பற்றி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். - வேலை வாய்ப்பு, மேற்படிப்பு, உளவியல் பிரச்சனைகள்...

திருக்குறள் – உளவியல் உரைதிருக்குறள் – உளவியல் உரை

Thursday, January 22, 2009

உங்களின் உளவியல் சந்தேகங்கள், பிரச்சனைகள்

உளவியலில் உங்களுக்கு உள்ள சந்தேகங்களை/பிரச்சனைகளை கீழே உள்ள comments பட்டனை அழுத்தியோ அல்லது bo2878@gmail.com என்ற இ-மெயில் முகவரிக்கு அனுப்பியோ கேளுங்கள். உளவியலில் உங்களுக்கு உள்ள எந்த சந்தேகம் வேண்டுமானாலும் கேளுங்கள் - வேலை வாய்ப்பு, மேற்படிப்பு, உளவியல் பிரச்சனைகள்...

12 comments:

siddhadreams February 15, 2009 at 11:55 PM  

தங்கள் வலைப்பூ மிகவும் அருமையான உளவியல் தகவல்களை தருகின்றது. தமிழில் இத்தகு செய்திகள் மிகவும் வரவேற்கப்படவேண்டியவை. பாராட்டுக்கள், தங்கள் வலைப்பூ மென்மேலும் மெருகேற வாழ்த்துக்கள்!

vickneshwaran June 2, 2010 at 1:15 AM  

vdJ khztd; xUtd; juk; 6>7>8>9fspy; kpfTk; jpwikahfTk; ghlE}y;fisj; Njbg;gbg;gjpy; mf;fiw nfhz;ltdhfTk; ,Ue;jhd;. jw;nghOJ juk;-10 fw;fpd;whd; Mdhy; ghlrhiyf;F Nghtjw;F
rpukg;gLtJld; >fLk; NfhgKk; tUfpd;wJ . ,jw;F VNjDk; jPu;T cz;lh?

kannan December 27, 2010 at 7:37 AM  

வணக்கம்,
நான் B.Sc, physic 1992 _ல் முடித்தோன் .தற்போது அரசு துறையில் பணி.உளவியல் தொடர்பான படிப்பு என்ன படிப்ப படிக்காலாம் ?

theekshanya June 6, 2011 at 4:03 AM  

vanakkam.
i'm a tamil ph.d scholar(regular).i'm doing m.sc psychology through distance education.my ph.d research topic is "ulaviyal nokkil sanga kala pengal".i need some tamil or english books about women's psychology.where are they available? pls prescribe me some tamil psychology books.

nantri.

theekshanya June 6, 2011 at 4:03 AM  

vanakkam.
i'm a tamil ph.d scholar(regular).i'm doing m.sc psychology through distance education.my ph.d research topic is "ulaviyal nokkil sanga kala pengal".i need some tamil or english books about women's psychology.where are they available? pls prescribe me some tamil psychology books.

nantri.

theekshanya June 6, 2011 at 4:03 AM  

vanakkam.
i'm a tamil ph.d scholar(regular).i'm doing m.sc psychology through distance education.my ph.d research topic is "ulaviyal nokkil sanga kala pengal".i need some tamil or english books about women's psychology.where are they available? pls prescribe me some tamil psychology books.

nantri.

theekshanya June 6, 2011 at 4:03 AM  

vanakkam.
i'm a tamil ph.d scholar(regular).i'm doing m.sc psychology through distance education.my ph.d research topic is "ulaviyal nokkil sanga kala pengal".i need some tamil or english books about women's psychology.where are they available? pls prescribe me some tamil psychology books.

nantri.

LCM June 16, 2011 at 11:47 PM  

Vanakkam,
I am diploma holder.nan Psychrotist aaga viruppa padugiren. how to became a psychrotist.pls tell me.


thanks

Guna Sekaran February 6, 2013 at 7:44 AM  

Sir. Plz send ur contact number. I need talk to you. Send from 08870702613

Guna Sekaran February 6, 2013 at 7:45 AM  

Hi

Guna Sekaran February 6, 2013 at 7:58 AM  

Sir. Plz send ur contact number. I need talk to you. Send from 08870702613

Baskaran Baski January 16, 2015 at 2:11 AM  

dear sir,
iam in coimbatore,working in private ltd company. my family problem.pl, send message your cell no. i am talk to you. my no is 9043889038.

baskaran

Visitors

web counter

About This Blog

  © Blogger templates 'Neuronic' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP